Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi (DESİP)

TANDANS Danışmanlık, dezavantajlı kişilerin işgücüne sürdürülebilir entegrasyonunu sağlamak ve işgücü piyasasındaki her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla bu kişiler için fırsatlar içeren kapsayıcı bir işgücü piyasasını teşvik etmeyi amaçlayan "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi için Teknik Destek - DESIP" AB projesi için NIRAS Danışmanlık tarafından alt yüklenici olarak görevlendirilmiştir. Bu projenin amaçları, dezavantajlı grupların sorunları ve işgücü piyasasından dışlanmalarına neden olan ayrımcılıkla mücadele konusunda farkındalığı artırmak ve dezavantajlı kişiler lehine politikalar geliştiren ve hareket eden başlıca kamu kurumlarından biri olan ÇSGB İstihdam Politikaları Dairesi Başkanlığı'nın ve sosyal ortakların kurumsal kapasitesini artırmaktır.
Detaylı Bilgi

Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplumun Ekonomik Beklentilerinin Geliştirilmesi için Başarı Göstergelerinin Ölçülmesi (PEP)

GIZ tarafından yürütülen PEP Projesi'nin geniş kapsamlı çerçevesi içinde, temel amaç, özel sektör ve yerel kurumlarla işbirliği çabaları yoluyla hem Suriyeli mültecilerin hem de ev sahibi topluluklardaki Türk vatandaşlarının istihdam fırsatlarına erişimini artırmaktır. Tandans, bu çabanın kilit bir ortağı olarak projenin başarısını şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Katkımız, kapsamlı bir anket metodolojisi tasarlamak, derinlemesine görüşmeler yapmak ve odak grup tartışmalarını izlemek üzerine odaklanmaktadır. Amacımız, derinlemesine mülakatlar, odak grup tartışmaları ve kilit bilgi sahibi görüşmeleri gibi nitel araçları içeren karma bir yöntem kullanarak, proje ortakları tarafından yürütülen 30'dan fazla projeden temel bilgileri toplamaktır.
Detaylı Bilgi

Türk Bankalarının Yerinden Edilmiş Kişilere ve Ev Sahibi Topluluklara Sağladığı Finansal Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Tandans DSC, Uluslararası İşbirliği için Tasarruf Bankaları Vakfı (SBFIC) tarafından "Yerinden Edilmiş Kişiler ve Ev Sahibi Topluluklar için Türk Bankaları Tarafından Sunulan Finansal Hizmetlerin Değerlendirilmesi" başlıklı danışmanlık projesini almaya hak kazanmıştır. Bu danışmanlık görevinin genel amacı, yerinden edilmiş kişileri ve ekonomik olarak dezavantajlı yerel toplulukları içeren hedef demografiye bankalar tarafından sağlanan finansal hizmetlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesidir. Rolümüz, bankacılık sektörü ortaklarını seçmek için sağlam bir temel oluştururken, kritik varsayımların doğrulanması ve araştırılmasında etkili olmaktadır.
Detaylı Bilgi

Türkiye'de Hareket Halindeki Afgan Mülteci ve Göçmenlerin Hassasiyetleri ve Koruma Endişeleri Araştırması

Çalışma, Afgan mülteci ve göçmenlerin Türkiye'ye, Türkiye üzerinden ve Türkiye'den artan hareketlerinin eğilimini; Türkiye'deki temel hassasiyetlerini ve koruma endişelerini ve ileriye dönük hareket isteklerini anlamayı amaçlamaktadır. Araştırma üç aşamada ilerlemiştir. İlk aşama masa başı araştırması ile başlamıştır. Veri toplama araçlarının hazırlanmasının ardından, ikinci aşama, anketler, Afgan mülteciler ve göçmenlerle yapılan OGG'ler ve kilit bilgi sahibi görüşmeler yoluyla nicel ve nitel verileri eşzamanlı olarak toplamak için altı ilde saha çalışması yapılmasını içermektedir. Üçüncü aşama ise raporun taslağının hazırlanmasıydı.
Detaylı Bilgi

Okul Dışındaki Çocuklar (OoSC) Türkiye Ülke Raporu Uluslararası Danışmanlığı

Bu projede saha çalışması Covid-19 pandemi döneminde gerçekleştirilmiştir. Uzaktan bir metodoloji hazırladık ve telefon ve video görüşmeleri yoluyla Arapça, Kürtçe ve Türkçe dillerinde ebeveynler, kilit bilgi sahipleri ve çocuklarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdik. Saha koordinasyonu, görüşmelerin, kodlamaların ve analizlerin aynı anda yapılmasını içeriyordu. Analizin ardından her iki aşama için ayrı raporlar yazılmıştır.
Detaylı Bilgi

"Who is Disabled Women? Research
"Engelli Kadın Kimdir?" Araştırması

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve BM Kadın Birimi tarafından yürütülen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan" Projesi kapsamında "Engelli Kadın Kimdir?" saha çalışması gerçekleştirildi. Araştırması Engelli Kadın Derneği için yürütülmektedir. Eğitim, istihdam, sağlık, şiddet, toplumsal katılım ve hizmetlere erişim konularında mevcut durumu değerlendirmeyi amaçlayan araştırma, engelli kadınlara ilişkin ayrıştırılmış veri eksikliğini gidermeyi hedefliyor.
Detaylı Bilgi

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) Tanılama ve Yerleştirme Sürecinin Etki Değerlendirmesi - Kapsayıcı Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP)

Kapsayıcı Eğitimin Geliştirilmesi Projesi'nin (BEGEP) genel amacı, ülkemizde kaynaştırma uygulamalarının kalitesini artırarak tüm öğrencilerin toplumla bütünleşmesini sağlamak ve özel eğitimin kalitesini ve etkinliğini yükselterek özel gereksinimli çocukların topluma daha etkin katılımını artırmaktır. TANDANS DSC, Rehberlik Araştırma Merkezlerinin (RAM) yerleştirme süreçleri, etkililiği ve yararlanıcılar üzerindeki etkisi hakkında bir araştırma yürütüyor. Geliştirilen politikaların illerde uygulanıp uygulanmadığını, RAM'ların kapasitelerini ve taleplerini ortaya koyacağız.
Detaylı Bilgi

Engelli Çocuklara İlişkin Durum Analizi (SITAN) Çalışması

TANDANS Data Science Consulting has been entrusted with the critical role of conducting the “Study on the Situation Analysis (SITAN) on Children with Disabilities.” The primary objective of this study is to comprehensively understand the situation of children with disabilities (CWD) within the Turkish context. The insights gained from this analysis are expected to be highly beneficial to decision-makers, relevant partners, and NGOs/Disabled People Organizations (DPOs). By increasing knowledge and awareness about the rights of CWD, the SITAN study aims to facilitate informed decision-making and advocacy efforts. Moreover, the study is poised to serve as a valuable resource for UNICEF and its partners, including NGOs/DPOs, in identifying and addressing barriers and contributing to the fulfillment of child rights in Turkey.
Detaylı Bilgi

Türkiye'de Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Bölgelere Odaklanan Büyük Bir Sosyal İçerme Programına Teknik Destek

TANDANS Danışmanlık, Adana, Ankara, Balıkesir, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ve Tekirdağ olmak üzere Türkiye genelinde 12 pilot ili kapsayan bir projede WyG Türkiye Danışmanlık'ın alt yüklenicisi olarak önemli bir rol oynamaktadır. Birincil amaç, bu illerdeki hedef grupların ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları değerlendirmek için hem ex-ante hem de ex-post kapsamlı analizler yapmaktır. Eğitim, istihdam, sağlık ve sosyal koruma ve yardım hizmetleri alanlarında belirli yaş gruplarına ve cinsiyete odaklanılmaktadır. TANDANS Danışmanlık, bu hizmetlerin mevcut kalite seviyelerini belirlemeyi ve iyileştirme fırsatlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca proje, bu hizmetlerin yerel düzeyde sağlanmasında koordinasyon ve işbirliği sorunlarının tespit edilmesini ve sonuçların kapsamlı bir raporla belgelenmesini içermektedir.
Detaylı Bilgi

Sosyal İçerme Politikası Alanında Aile ve Sosyal Politikanın Bakanlığının Kurumsal Kapasitesinin Artırılması

Projenin temel amacı, AB standartları ve uluslararası yaklaşımları göz önüne alarak, sosyal politika alanındaki orta ve uzun vadeli göstergeleri ve ölçüm yöntemlerini belirlemek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na destek sağlamaktır. TANDANS, sosyal politika için orta ve uzun vadeli göstergelerin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek için Maliye Bakanlığı'nı destekledi.
Detaylı Bilgi

PARTNERLERİMİZ

Skip to content