Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplumun Ekonomik Beklentilerinin Geliştirilmesi için Başarı Göstergelerinin Ölçülmesi (PEP)

GIZ tarafından yürütülen PEP Projesi'nin geniş kapsamlı çerçevesi içinde, temel amaç, özel sektör ve yerel kurumlarla işbirliği çabaları yoluyla hem Suriyeli mültecilerin hem de ev sahibi topluluklardaki Türk vatandaşlarının istihdam fırsatlarına erişimini artırmaktır. Tandans, bu çabanın kilit bir ortağı olarak projenin başarısını şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Katkımız, kapsamlı bir anket metodolojisi tasarlamak, derinlemesine görüşmeler yapmak ve odak grup tartışmalarını izlemek üzerine odaklanmaktadır. Amacımız, derinlemesine mülakatlar, odak grup tartışmaları ve kilit bilgi sahibi görüşmeleri gibi nitel araçları içeren karma bir yöntem kullanarak, proje ortakları tarafından yürütülen 30'dan fazla projeden temel bilgileri toplamaktır.
Detaylı Bilgi

Üçüncü Taraf İzlemesi - Türkiye'deki Mülteciler için Acil Sosyal Güvenlik Ağı Yardımı (SUY III)

Bu danışmanlığın amacı, SUY programının uygulanmasına ilişkin nitel araştırma yapmak için sağlam bir izleme aracı oluşturmaktır. Bu üçüncü taraf izleme çalışması, ilerlemenin etkili ve verimli bir şekilde izlenmesi için çok önemlidir. Projenin daha geniş kapsamlı amacı, SUY III programının verimliliğini, etkinliğini ve hesap verebilirliğini değerlendirmek, operasyonel süreçleri ve etkileri değerlendirmek ve SUY III'ün hanehalkı refahını ve esenliğini ne ölçüde artırdığını ölçmektir.
Detaylı Bilgi

Türk Bankalarının Yerinden Edilmiş Kişilere ve Ev Sahibi Topluluklara Sağladığı Finansal Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Tandans DSC, Uluslararası İşbirliği için Tasarruf Bankaları Vakfı (SBFIC) tarafından "Yerinden Edilmiş Kişiler ve Ev Sahibi Topluluklar için Türk Bankaları Tarafından Sunulan Finansal Hizmetlerin Değerlendirilmesi" başlıklı danışmanlık projesini almaya hak kazanmıştır. Bu danışmanlık görevinin genel amacı, yerinden edilmiş kişileri ve ekonomik olarak dezavantajlı yerel toplulukları içeren hedef demografiye bankalar tarafından sağlanan finansal hizmetlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesidir. Rolümüz, bankacılık sektörü ortaklarını seçmek için sağlam bir temel oluştururken, kritik varsayımların doğrulanması ve araştırılmasında etkili olmaktadır.
Detaylı Bilgi

Karma Göç İzleme Mekanizması Girişiminin (4Mi) Türkiye'de Uygulanması

4Mi, Karma Göç Merkezi'nin amiral gemisi olan birincil veri toplama sistemidir ve karma göç hareketlerinin doğası ve hareket halindeki mülteciler ve göçmenler için koruma riskleri ile ilgili bilgi boşluklarını doldurmaya ve politika ve müdahaleyi bilgilendirmeye yardımcı olan yenilikçi bir yaklaşımdır. 4Mi yaklaşımı, MMC'nin bireysel profiller, göçün itici güçleri ve gelecek beklentileri, yolculuk boyunca yaşanan deneyimler ve karar verme süreçleri, kaçakçılarla etkileşimler, beklentiler ve varış noktası tercihleri ile ilgili kapsamlı ve zamanında veri toplamasını sağlar. 4Mi'nin Türkiye'de uygulanmasının temel amacı, Türkiye'deki Afgan mülteci ve göçmenlerin göç niyetlerinin, özel hassasiyetlerinin ve koruma endişelerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Özellikle, Türkiye'deki 4Mi veri toplama çalışmaları, Avrupa'ya doğru hareket eden veya hareket etmeyi düşünen mülteci ve göçmenlerin deneyimlerini anlamaya odaklanacaktır.
Detaylı Bilgi

Türkiye'de Hareket Halindeki Afgan Mülteci ve Göçmenlerin Hassasiyetleri ve Koruma Endişeleri Araştırması

Çalışma, Afgan mülteci ve göçmenlerin Türkiye'ye, Türkiye üzerinden ve Türkiye'den artan hareketlerinin eğilimini; Türkiye'deki temel hassasiyetlerini ve koruma endişelerini ve ileriye dönük hareket isteklerini anlamayı amaçlamaktadır. Araştırma üç aşamada ilerlemiştir. İlk aşama masa başı araştırması ile başlamıştır. Veri toplama araçlarının hazırlanmasının ardından, ikinci aşama, anketler, Afgan mülteciler ve göçmenlerle yapılan OGG'ler ve kilit bilgi sahibi görüşmeler yoluyla nicel ve nitel verileri eşzamanlı olarak toplamak için altı ilde saha çalışması yapılmasını içermektedir. Üçüncü aşama ise raporun taslağının hazırlanmasıydı.
Detaylı Bilgi

Türk Sahil Güvenliğinin Denizdeki Karma Göç Akışlarına Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Veri Analizi ve Raporlama Eğitiminin Sağlanması

TANDANS Veri Bilimi Danışmanlığı, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından Türk Sahil Güvenliği'ne (TCG) Veri Analizi ve Raporlama Eğitimi vermek üzere bir proje almaya hak kazanmıştır. Bu eğitim programının temel amacı, TCG'nin verileri etkin bir şekilde analiz etme kapasitesini artırmaktır. Bu eğitim sayesinde TCG personeli sahadaki riskleri değerlendirmek, raporlamak ve haritalamak için gerekli becerileri geliştirecektir. Eğitim, TCG'nin sağlam bir veri analiz sistemi kurmaya yönelik devam eden çabalarıyla uyumludur.
Detaylı Bilgi

Türkiye'deki Mülteciler için Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programının Üçüncü Taraf İzlemesi - UNICEF - 2018/19

TANDANS, UNICEF tarafından "Mülteciler için Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY)" Üçüncü Taraf İzleme (TPM) faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilmiştir. İzleme, UNICEF TCO tarafından UNICEF Kurumsal Yönetimi'nin yanı sıra İcra Kurulu, bağışçılar ve stratejik ortaklarla kuruluşun Türkiye'deki rolü hakkında iletişim kurmak ve çıkarılan dersleri paylaşmak için kullanılacaktır. Ayrıca, çocuğun eğitime erişim ve aile ortamında büyüme hakkının en iyi şekilde nasıl sağlanabileceği konusunda Türkiye ve UNICEF TCO'nun karşılıklı öğrenmesine katkıda bulunmak için devam eden nakit transferleri ve çocuk bakımı reformlarından elde edilen sonuçların iletilmesi ve deneyimlerin/öğrenilen derslerin paylaşılması için de kullanılacaktır.
Detaylı Bilgi

Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilik ile Bağlantılı Bilgi, Tutum ve Uygulama (KAP) Araştırması

Çalışmanın amacı, YSY'nin itici güçleri ve etkinleştirilmesi ile yerel düzeyde YSY'ye ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalara katkıda bulunan ve bunları şekillendiren sosyal normlar hakkında güvenilir kanıtlar üretmektir. Türkiye'de CEFM ile ilgili temel sorunlar arasında CEFM'in itici güçleri hakkında doğru veri eksikliği ve CEFM'in sosyal kabul edilebilirliği yer almaktadır ve bu da bu çalışmanın ana odak noktalarından birini oluşturmaktadır.
Detaylı Bilgi

İşgücü Piyasası Entegrasyon Anketi

SUMMIT Projesi'nin 3. Bileşeni: İşgücü Piyasası Entegrasyonu (Modül 3.1: Seçilmiş Sektörlerde İşgücü Piyasası Entegrasyonu için Sektörel Analiz ve Kavramların Geliştirilmesi) çerçevesinde Tandans, projenin genel amacına ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bileşen, bölgesel düzeyde seçilmiş sektörlerde işgücü piyasası entegrasyon tedbirlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Tandans'ın katkısı, dört bölgede seçilen üç sektörde 1.200 işveren arasında kapsamlı bir anket yapılmasında etkili olmuştur
Detaylı Bilgi

Gaziantep ve Ankara'daki Suriyeli Göçmenlere İlişkin İşgücü Piyasası Değerlendirmesi

TANDANS Data Science Consulting, Norveç Mülteci Konseyi tarafından Gaziantep ve Ankara'daki Suriyeli Göçmenler için İşgücü Piyasası Değerlendirmesi yapmak üzere görevlendirilmiştir. İşgücü piyasası değerlendirmesinin temel amacı, NRC desteğinin iş piyasasındaki fırsatların mevcudiyetine göre bilgilendirilmesini sağlamak için kaliteli verilere dayanarak kişiye özel geçim müdahalelerini tanımlamak ve geliştirmekti. NRC, uygun eğitim alanlarını belirlemek için coğrafi olarak spesifik işgücü piyasası araştırmaları yapmayı ve böylece bunları farklı becerilere sahip çalışanlara ihtiyaç duyan piyasa sektörleriyle eşleştirmeyi amaçlamaktadır.
Detaylı Bilgi

Okul Dışındaki Çocuklar (OoSC) Türkiye Ülke Raporu Uluslararası Danışmanlığı

Bu projede saha çalışması Covid-19 pandemi döneminde gerçekleştirilmiştir. Uzaktan bir metodoloji hazırladık ve telefon ve video görüşmeleri yoluyla Arapça, Kürtçe ve Türkçe dillerinde ebeveynler, kilit bilgi sahipleri ve çocuklarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdik. Saha koordinasyonu, görüşmelerin, kodlamaların ve analizlerin aynı anda yapılmasını içeriyordu. Analizin ardından her iki aşama için ayrı raporlar yazılmıştır.
Detaylı Bilgi

Mülteci Sağlık Merkezlerindeki Suriyeli Mülteciler Arasında Hasta Memnuniyet Anketi (HSA)

"Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler Arasında Hasta Memnuniyeti Araştırması", Türkiye'deki Mülteci Sağlık Merkezlerinde tıbbi tedavi gören Suriyeli hastalar arasındaki hasta memnuniyeti düzeylerini ve genel sağlık hizmeti memnuniyetleri ile ilişkili faktörleri ve diğer bazı ilgili parametreleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, alınan hizmetlere ve beklentilere ilişkin kanıt ve yararlanıcı görüşlerini toplamak ve böylece insani müdahalenin etkinliğini artırmak amacıyla başlatılmıştır.
Detaylı Bilgi

Türkiye'deki Mülteci ve Göçmenlere Yönelik Sağlık Hizmetlerinde Akılcı İlaç Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi

Bu çalışmanın genel amacı, mülteci hastaların, doktorların ve eczacıların akılcı ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışlarını değerlendirmek ve Türkiye'de yaşayan mültecilerin kültürel, dilsel, sağlık okuryazarlığı ve sağlık iletişimi ihtiyaçlarını karşılayan kültürel açıdan yetkin/uygun ilaç hizmetleri için önerilerde bulunmaktır. Çalışma aşağıdaki özel hedeflere sahiptir: Mülteci hastaların, doktorların ve toplum eczacılarının akılcı ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışlarını değerlendirmek, tüm rol oyuncularının akılcı ilaç kullanımı ve toplum eczacılık hizmetlerine yönelik tutum ve davranışlarını anlamak ve mültecilerin mevcut toplum eczacılık hizmetlerine erişebilmeleri ve bunları etkin bir şekilde kullanabilmeleri için zorlukların üstesinden gelen stratejiler benimsemek.
Detaylı Bilgi

PARTNERLERİMİZ

Skip to content