Türkiye’deki Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması - Avrupa Konseyi

"Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması" başlıklı bu çok yönlü projenin amacı, Sivil İzleme Kurullarının faaliyetlerini güçlendirmek ve optimize etmekti. Tandans, kapsamlı katkılarıyla bu hedefe ulaşılmasında önemli bir rol oynamıştır.
Detaylı Bilgi

Türk Yargı Sisteminde Arabuluculuk için Temel Araştırma ve Takip Araştırması - Avrupa Konseyi

Projenin ana faydalanıcısı Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’dır. Proje kapsamında; Türkiye’de hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuğun uygulamalarının etkin şekilde uygulanmasına imkân tanıyacak şekilde yasal çerçevenin güçlendirilmesi, arabuluculuk uygulamalarının geliştirilmesi için pilot uygulamalar gerçekleştirilmesi, Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) ilkeleriyle uyumlu arabuluculuk eğitim programlarının ve eğitim kapasitesinin geliştirilerek yetkili kurumlarda kullanılması ve ülke çapında yaygınlaştırılmasının sağlanması, özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk ve arabuluculuğun kullanımı, faydaları ve hukuki etkilerinin genel olarak kamuoyu, yargı, hukukçular ve adalet sisteminin kullanıcıları tarafından bilinmesi olmak üzere dört temel hedefi bulunmaktadır.
Detaylı Bilgi

Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi - Project Group / Adalet Bakanlığı

Projenin genel amacı, cezaevi sistemi içindeki infaz hizmetlerini geliştirmek ve optimize etmekti. Bu, motivasyon değerlendirmesi, risk değerlendirmesi ve suçlu profili çıkarma araçları gibi temel unsurların iyileştirilmesini içeriyordu. Proje, infaz hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırarak uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalarla uyumlu hale getirmeyi amaçlamıştır.
Detaylı Bilgi

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Tandans Danışmanlık, idari yargının etkinliğini artırmayı ve Danıştay'ın kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan projede önemli bir rol oynamıştır. Katkılarımız, yargı sistemindeki performans ve memnuniyet düzeylerini değerlendirmek için yenilikçi yaklaşımlar getirmeyi içeren projenin amacına ulaşmasında etkili olmuştur.
Detaylı Bilgi

Azerbaycan'da Yargı Sisteminin Etkinliğinin ve Kalitesinin Güçlendirilmesi - Avrupa Konseyi

Projenin öncelikli hedefi mahkeme başkanları, hakimler ve mahkeme idaresi yetkililerini hedef alan üç elektronik anket düzenlemektir. Bu anketler, Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesi (TNA) sürecinin kritik bir bileşeni olarak hizmet vermektedir. Daha sonra TANDANS, Azerbaycan Adalet Akademisi için mahkeme yönetimine özel kapsamlı bir eğitim programı/planı ile birlikte bir TNA raporu oluşturmaktan sorumludur.
Detaylı Bilgi

PARTNERLERİMİZ

Skip to content