Gaziantep ve Ankara'daki Suriyeli Göçmenlere İlişkin İşgücü Piyasası Değerlendirmesi

TANDANS Data Science Consulting, Norveç Mülteci Konseyi tarafından Gaziantep ve Ankara'daki Suriyeli Göçmenler için İşgücü Piyasası Değerlendirmesi yapmak üzere görevlendirilmiştir. İşgücü piyasası değerlendirmesinin temel amacı, NRC desteğinin iş piyasasındaki fırsatların mevcudiyetine göre bilgilendirilmesini sağlamak için kaliteli verilere dayanarak kişiye özel geçim müdahalelerini tanımlamak ve geliştirmekti. NRC, uygun eğitim alanlarını belirlemek için coğrafi olarak spesifik işgücü piyasası araştırmaları yapmayı ve böylece bunları farklı becerilere sahip çalışanlara ihtiyaç duyan piyasa sektörleriyle eşleştirmeyi amaçlamaktadır.
Detaylı Bilgi

İşgücü Piyasası Entegrasyon Anketi

SUMMIT Projesi'nin 3. Bileşeni: İşgücü Piyasası Entegrasyonu (Modül 3.1: Seçilmiş Sektörlerde İşgücü Piyasası Entegrasyonu için Sektörel Analiz ve Kavramların Geliştirilmesi) çerçevesinde Tandans, projenin genel amacına ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bileşen, bölgesel düzeyde seçilmiş sektörlerde işgücü piyasası entegrasyon tedbirlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Tandans'ın katkısı, dört bölgede seçilen üç sektörde 1.200 işveren arasında kapsamlı bir anket yapılmasında etkili olmuştur
Detaylı Bilgi

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi (DESİP)

TANDANS Danışmanlık, dezavantajlı kişilerin işgücüne sürdürülebilir entegrasyonunu sağlamak ve işgücü piyasasındaki her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla bu kişiler için fırsatlar içeren kapsayıcı bir işgücü piyasasını teşvik etmeyi amaçlayan "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi için Teknik Destek - DESIP" AB projesi için NIRAS Danışmanlık tarafından alt yüklenici olarak görevlendirilmiştir. Bu projenin amaçları, dezavantajlı grupların sorunları ve işgücü piyasasından dışlanmalarına neden olan ayrımcılıkla mücadele konusunda farkındalığı artırmak ve dezavantajlı kişiler lehine politikalar geliştiren ve hareket eden başlıca kamu kurumlarından biri olan ÇSGB İstihdam Politikaları Dairesi Başkanlığı'nın ve sosyal ortakların kurumsal kapasitesini artırmaktır.
Detaylı Bilgi

CSME Kapsamında Becerilerin Serbest Dolaşımı Rejiminin Doğru Yönetimi için İşgücü Piyasası Bilgi Sisteminin Kurulması

TANDANS Danışmanlık, "CSME Kapsamında Becerilerin Serbest Dolaşımı Rejiminin Doğru Yönetimi için İşgücü Piyasası Bilgi Sisteminin Kurulması" projesinde AAM Danışmanlık'ın alt yüklenicisi olarak önemli bir rol oynamaktadır. Bu danışmanlığın temel amacı CARICOM Sekretaryası ve Üye Devletlerine CSME (Karayip Tek Pazarı ve Ekonomisi) içerisinde becerilerin serbest dolaşımı ile ilgili veri yönetimi için operasyonel bir çerçeve sağlamaktır. Nihai hedef, işgücü göçünün daha iyi yönetilmesini sağlamak, CSME Entegre İşgücü Piyasasının işleyişini geliştirmek, serbest dolaşımın etkilerinin daha iyi yönetilmesini kolaylaştırmak ve Gözden Geçirilmiş Antlaşma kapsamında CARICOM Sosyal Güvenlik sistemini ilerletmektir.
Detaylı Bilgi

Fındık İşinde Tarımsal İşgücü Yüklenicileri için Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesi

TANDANS Veri Bilimi Danışmanlığı, Rainforest Alliance - UTZ için İşçi Taşeronları için bir Eğitim İhtiyaç Analizi (TNA) yürütülmesinde danışmanlık rolünü üstlenmiştir. Birincil amaç, işçi simsarlarının işe alım süreçlerine yönelik tutumları ve fındık hasadına katılan göçmen işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili potansiyel göstergeler hakkında fikir edinmektir. Çalışma, mevcut koşullar ile arzu edilen koşullar arasındaki boşlukları tespit edip ele almayı ve nihayetinde fındık hasadı sektöründe işçi alımı ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
Detaylı Bilgi

Anguilla İşgücü Piyasası Araştırması

TANDANS Data Science Consulting, özellikle Anguilla için işgücü ve piyasa araştırmaları ile ilgili ekonomik verilerin toplanması ve derlenmesinde kapasite geliştirmeyi amaçlayan proje için danışmanlık hizmetleri sağlayan bir alt yüklenici olarak hizmet vermektedir. Bu görevin genel amacı, Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlık ve birimlere kanıta dayalı politika oluşturma yoluyla etkili planlama, izleme ve değerlendirme konularında yardımcı olmaktır. Bu hedefe, kapsamlı bir İşgücü Piyasası Araştırması (LMS) gerçekleştirerek ve kayıt dışı sektör hakkında veri toplamak için bir metodoloji tasarlayarak ve aynı zamanda Anguilla İstatistik Departmanının (ASD) bu tür verileri üretmeye devam etme kapasitesini geliştirerek ulaşılacaktır.
Detaylı Bilgi

Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli ile Kariyer Hizmetlerinin Sağlanması için Teknik Destek

TANDANS Danışmanlık, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli ile Kariyer Hizmetlerinin Sağlanması için Teknik Destek" projesinde ECORYS'in alt yüklenicisi olarak önemli bir rol oynamaktadır. Bu projenin temel amacı, Türkiye'nin TR21 (Trakya) bölgesindeki kilit paydaşlar arasında ortaklıklar kurmak ve sürdürmektir. Bu ortaklıklar, gençlerin eğitimden istihdama geçişlerini desteklemeyi ve nihayetinde kariyer gelişimlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Misyonun amacı, TR21 bölgesindeki ikincil verilerin incelenmesi, odak grup tartışmaları ve paydaş görüşmeleri de dahil olmak üzere nitel veri toplama yöntemleri aracılığıyla seçilen paydaşların eğitim, istihdam ve kariyer gelişimi alanlarındaki ihtiyaç ve beklentilerini belirlemektir.
Detaylı Bilgi

Türkiye'de TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Geliştirilmesi için Teknik Destek

TANDANS Danışmanlık, WyG Türkiye Danışmanlık tarafından TR33'ün Manisa, Afyon, Kütahya ve Uşak'ı içeren dört ilindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) ve ilgili kamu kurumları hakkında nitel ve nicel araştırma yapmak üzere görevlendirilmiştir. Bu projenin temel amacı, orta ve uzun vadede bölgede gelişmekte olan sektörleri analiz etmek ve bunlara ilişkin içgörü sağlamaktır. TANDANS, bu sektörlerin gelişme eğilimlerini belirlemeyi ve işgücü ihtiyaçlarını analiz etmek için araştırma metodolojileri geliştirmeyi veya uyarlamayı, sonuçta bölgesel yetkilileri ve KOBİ'leri işgücü planlamasında desteklemeyi amaçlamaktadır.TANDANS Danışmanlık, Manisa, Afyon, Kütahya ve Uşak'ı içeren TR33'ün dört ilindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) ve ilgili kamu kurumları hakkında nitel ve nicel araştırma yapmak üzere WyG Türkiye Danışmanlık tarafından görevlendirilmiştir. Bu projenin temel amacı, orta ve uzun vadede bölgede gelişmekte olan sektörleri analiz etmek ve bunlara ilişkin içgörü sağlamaktır. TANDANS, bu sektörlerin gelişme eğilimlerini belirlemeyi ve işgücü ihtiyaçlarını analiz etmek için araştırma metodolojileri geliştirmeyi veya uyarlamayı ve nihayetinde bölgesel yetkilileri ve KOBİ'leri işgücü planlamasında desteklemeyi amaçlamaktadır.
Detaylı Bilgi

BİLGE-İŞ, İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi - ODTÜ

BİLGE-İŞ projesi AB tarafından finanse edilmiştir. TANDANS Araştırma Ekibi, Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak belirli sektörlerde eğitim taleplerinin tespiti için çalışanlar ve işverenlerle tamamlayıcı bir araştırma yapmıştır.
Detaylı Bilgi

KOBİ'ler ve Üniversitelerin Buluşma Noktası

TANDANS, KOBİ'lerin Ar-Ge kapasitelerini güçlendirmek için KOBİ'ler, Doktora Öğrencileri ve Danışmanları ile bir potada buluşmak üzere karma bir araştırma yürütmüştür. Toplam 627 Girişimci, Doktora Öğrencisi ve Danışmanları ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Öğrencileri ve Danışmanları ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Veriler SPSS ile işlenmiş ve analiz edilmiştir. Kapsamlı bir rapor hazırlanmış ve ulusal bir konferans aracılığıyla sunulmuştur.
Detaylı Bilgi

PARTNERLERİMİZ

Skip to content