Türkiye’deki Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması - Avrupa Konseyi

"Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması" başlıklı bu çok yönlü projenin amacı, Sivil İzleme Kurullarının faaliyetlerini güçlendirmek ve optimize etmekti. Tandans, kapsamlı katkılarıyla bu hedefe ulaşılmasında önemli bir rol oynamıştır.
Detaylı Bilgi

Türk Yargı Sisteminde Arabuluculuk için Temel Araştırma ve Takip Araştırması - Avrupa Konseyi

Projenin ana faydalanıcısı Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’dır. Proje kapsamında; Türkiye’de hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuğun uygulamalarının etkin şekilde uygulanmasına imkân tanıyacak şekilde yasal çerçevenin güçlendirilmesi, arabuluculuk uygulamalarının geliştirilmesi için pilot uygulamalar gerçekleştirilmesi, Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) ilkeleriyle uyumlu arabuluculuk eğitim programlarının ve eğitim kapasitesinin geliştirilerek yetkili kurumlarda kullanılması ve ülke çapında yaygınlaştırılmasının sağlanması, özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk ve arabuluculuğun kullanımı, faydaları ve hukuki etkilerinin genel olarak kamuoyu, yargı, hukukçular ve adalet sisteminin kullanıcıları tarafından bilinmesi olmak üzere dört temel hedefi bulunmaktadır.
Detaylı Bilgi

Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi - Project Group / Adalet Bakanlığı

Projenin genel amacı, cezaevi sistemi içindeki infaz hizmetlerini geliştirmek ve optimize etmekti. Bu, motivasyon değerlendirmesi, risk değerlendirmesi ve suçlu profili çıkarma araçları gibi temel unsurların iyileştirilmesini içeriyordu. Proje, infaz hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırarak uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalarla uyumlu hale getirmeyi amaçlamıştır.
Detaylı Bilgi

BİLGE-İŞ, İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi - ODTÜ

BİLGE-İŞ projesi AB tarafından finanse edilmiştir. TANDANS Araştırma Ekibi, Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak belirli sektörlerde eğitim taleplerinin tespiti için çalışanlar ve işverenlerle tamamlayıcı bir araştırma yapmıştır.
Detaylı Bilgi

Sosyal İçerme Politikası Alanında Aile ve Sosyal Politikanın Bakanlığının Kurumsal Kapasitesinin Artırılması

Projenin temel amacı, AB standartları ve uluslararası yaklaşımları göz önüne alarak, sosyal politika alanındaki orta ve uzun vadeli göstergeleri ve ölçüm yöntemlerini belirlemek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na destek sağlamaktır. TANDANS, sosyal politika için orta ve uzun vadeli göstergelerin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek için Maliye Bakanlığı'nı destekledi.
Detaylı Bilgi

Afganistan Merkezi İstatistik Ofisi’nin İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi - GiZ

Proje, analitik becerileri, prosedürleri (toplama, aktarım, giriş, düzenleme) ve sunumu (veri ve eşlik eden metadata) iyileştirerek İktisadi İstatistik Bölümü (ESD) ve Sosyal İstatistik Bölümü (SSD) ile ilgili idari veri sistemini / ikincil istatistiklerini güçlendirmeyi amaçlamıştır. Bu, verilen şartlar altında Afganistan Merkezi İstatistik Ofisi için geliştirilecek kalite standartlarına uygun istatistiklere neden olması gerekmektedir.
Detaylı Bilgi

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Tandans Danışmanlık, idari yargının etkinliğini artırmayı ve Danıştay'ın kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan projede önemli bir rol oynamıştır. Katkılarımız, yargı sistemindeki performans ve memnuniyet düzeylerini değerlendirmek için yenilikçi yaklaşımlar getirmeyi içeren projenin amacına ulaşmasında etkili olmuştur.
Detaylı Bilgi

Maraş Biberi Kümesi Oluşturma Teknik Destek Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün faydalanıcısı olduğu proje, Nisan 2017'den itibaren 18 ay süreyle uygulandı. Projenin temel amaçları bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak ve Maraş Biberi Sektörünün bölgedeki rekabet gücünü artırmaktır. Proje kapsamında Maraş Biberi Kümesi kurulmuş, ortak kullanıma yönelik bir paketleme tesisi ve laboratuvar faaliyete geçirilmiştir.
Detaylı Bilgi

İstatistiki Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi - Karadağ

Projenin amacı, Karadağ İstatistik Ofisi’ni (MONSTAT) güçlendirmek amacıyla Karadağ İstatistik Ofisi’ne (MONSTAT) teknik destek sağlamaktır. Bu proje kapsamında; istatistiksel analiz yazılımları kullanılarak anket verisi kalite analizi yapmak için temel adımlar tanımlanmış, potansiyel hatalı, eksik, geçersiz ve tutarsız verileri belirtmek için kullanılabilen uygun düzenleme prosedürleri üzerinde çalışılmıştır.
Detaylı Bilgi

CSSF Birleşik Krallık Ürdün Ortaklığı Pazar Geliştirme Araştırması

CSSF Birleşik Krallık Ürdün Ortaklığı Pazar Geliştirme Araştırma projesinin temel amacı, hem Birleşik Krallık'ta hem de Ürdün'de bulunan Majestelerinin Hükümeti (HMG) personeli için Birleşik Krallık-Ürdün ticaretine ilişkin temel bilgilere erişimi kolaylaştıran kapsamlı bir platform oluşturmaktır. Bu platform, ticaret faaliyetleriyle ilgili nitel ve nicel verileri kapsayan mevcut çevrimiçi kaynakların ve beslemelerin bir araya getirilmesini ve kategorize edilmesini gerektirmektedir. Ayrıca proje, uygun maliyetli ve bakımı kolay bir çözüm sunarken çevrimiçi olmayan veri kaynaklarını da entegre etmeyi amaçlamaktadır. Daha da önemlisi, HMG ortamının gerekliliklerine uygun olarak verilerin gizliliğini sağlamaktadır.
Detaylı Bilgi

Azerbaycan'da Yargı Sisteminin Etkinliğinin ve Kalitesinin Güçlendirilmesi - Avrupa Konseyi

Projenin öncelikli hedefi mahkeme başkanları, hakimler ve mahkeme idaresi yetkililerini hedef alan üç elektronik anket düzenlemektir. Bu anketler, Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesi (TNA) sürecinin kritik bir bileşeni olarak hizmet vermektedir. Daha sonra TANDANS, Azerbaycan Adalet Akademisi için mahkeme yönetimine özel kapsamlı bir eğitim programı/planı ile birlikte bir TNA raporu oluşturmaktan sorumludur.
Detaylı Bilgi

Akıllı Devlet - Ulusal Kayıt ve İstatistik Ofisi Teknik Destek Danışmanlık Projesi

Dünya Bankası tarafından finanse edilen Moğolistan'daki "Akıllı Devlet - Ulusal Kayıt ve İstatistik Ofisi Teknik Destek Danışmanlık Projesi" için AAM Consulting ile ortak girişimde bulunan TANDANS Consulting'in öncelikli hedefi kritik uzmanlık ve rehberlik sağlamaktır. Amaçları, istatistiksel iş süreçlerinin mevcut durumunun kapsamlı bir teşhisini yapmak ve bunları Küresel İstatistiksel İş Süreci Modeli (GSBPM) ile uyumlu hale getirmektir. Ayrıca TANDANS Danışmanlık, Moğolistan İstatistiksel İş Süreci Modeli (SBPM) ve kurumsal sistemi için stratejik bir yol haritası geliştirmekten sorumludur. Genel bir İstatistiksel Veri ve Meta Veri Değişimi (SDMX) yaklaşımının uygulanması, veri depolama, analiz ve büyük veri stratejilerine özel olarak odaklanarak Moğolistan İstatistik Ofisi için üretim ve dağıtım veritabanlarının oluşturulmasının ayrılmaz bir parçasıdır.
Detaylı Bilgi

Fıstık İşleme Sektörünün Ortak Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi için Teknik Destek

TANDANS Danışmanlık'ın projedeki taşeronluk rolündeki amacı, Siirt fıstığının pazarlama potansiyelini artırmaya odaklanarak Antep Fıstığı İşleme Sektörünün ortak endüstriyel altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. EuropeAid tarafından finanse edilen bu proje 3 kıtaya yayılmakta ve Hollanda, Belçika, Yunanistan, İtalya, Almanya, ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan, İran gibi 14 ülkeyi kapsamaktadır. TANDANS Consulting, Siirt fıstığının etkili bir şekilde pazarlanmasına yönelik stratejileri bilgilendirmek için gerekli pazar araştırmasını ve veri analizini yapmakla görevlendirilmiştir.
Detaylı Bilgi

İzmir
İzmir Bölgesi Mali Destek Programları Etki Analizi

Çalışmanın amacı, İZKA tarafından yürütülen ve aşağıdaki kalkınma alanlarını hedefleyen dokuz Mali Destek Programının etkilerini değerlendirmektir: Mesleki Eğitim, Erken Çocukluk Eğitimi, Bilgi Toplumu, Yenilenebilir Enerji, Bölgesel Kırsal ve Sosyoekonomik Kalkınma ve Sanayi Bölgelerinin Güçlendirilmesi.
Detaylı Bilgi

PARTNERLERİMİZ

Skip to content