İlkelerimiz

Tandans olarak mükemmelliğe olan bağlılığımız, her çabamıza rehberlik eden bir dizi temel ilkeye dayanmaktadır. Bu ilkeler etik, etkin yönetim, yenilikçi teknoloji kullanımı, yararlanıcı odaklılık, kaliteye bağlılık ve işbirliğine dayalı çalışmayı kapsamaktadır.

01 

Mesleki Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

TANDANS, yürüttüğü projelerde tarafsızlık ilkesine riayet ederek sonuçların yanlılığını ve bilginin kötüye kullanımını en aza indirmek için tüm teknikleri kullanır ve farkındalık yaratır. Üretilen bilgilerin objektif bir temelde derlenmesi ile yöntem ve prosedürler hakkındaki bilginin son kullanıcıya ulaşmasını sağlar. Metodolojideki değişiklikler TANDANS tarafından proje sahibi ve paydaşları ile anlık olarak paylaşır. 

 

02 

Cavaplayana Saygı 

Kullanılan veri toplama araçlarının seçim teknikleri ve uygulama yöntemleri kullanıcıların ihtiyaçları ile ilişkilidir. Ancak toplanacak verilerin katılımcılara uygun olması ve aşırı yoğunluktan arındırılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle katılımcılardan gelen ret oranları ve tepki yükü TANDANS tarafından takip edilmektedir. 

 

03 

Veri Gizliliği 

Veri sağlayıcıların (hane halkı, işletmeler, idareler ve diğer katılımcılar) gizliliği, sağladıkları bilgilerin tutarlılığı ve sadece istatistiki amaçlarla kullanılması TANDANS tarafından güvence altına alınmıştır. Araştırma veya bilgi alışverişi sonucunda elde edilen, işlenmiş veya işlenmemiş olarak veri sağlayıcıların tanınmasına neden olabilecek tüm veriler, "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ile korunmaktadır. 

 

04 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

TANDANS ekibi, hem kurumsal yapılanmasında hem de proje uygulamalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini ön planda tutmaktadır. Kadınların kamusal, ekonomik ve sosyal yaşamdaki konumlarının ve haklarının güçlendirilmesine; kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadeleye; katılımcılığa ve liderliğe WEPs imzacısı ve yüzde 70 oranında kadın ortaklı bir şirket olarak katkıda bulunmaktadır. 

 

05 

Etik Araştırma 

Etik sorumluluk, yalnızca araştırılan konu ve alanında yaşayan insanlara değil, aynı zamanda araştırmanın faydalanıcılarına, eş yürütücülerine ve paydaşlarına karşı da bir gerekliliktir. TANDANS istatistik, sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi bilim alanlarının birikiminden ve gelişiminden yararlanan disiplinlere yönelik etik sorumluluğunu benimser. Bu sorumluluk, evrensel insan haklarına ve bilim dünyasına karşı da en önemli etik taahhüttür. 

 

06 

Çevreye Saygı 

Çevreye saygı, bir şirketin ekolojik ayak izini en aza indirme ve gezegeni gelecek nesiller için koruma taahhüdünü vurgulayan temel bir değerdir. ISO 14001 standartları kapsamında, atıkları azaltma, kaynakları koruma, sürdürülebilir teknolojileri benimseme ve çevre yönetimini teşvik etmeyi amaçlayan Tandans tarafından da titizlikle uygulanmaya çalışılan bir dizi faaliyet ve girişimi içerir. 

 

07 

Çalışan Hakları 

TANDANS, hizmet alım ve satım sözleşmelerini yaparken çalışanların sosyal sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortası, ücret ve çalışma koşulları gibi temel haklarını göz önünde bulundurarak, tam zamanlı veya proje bazlı sözleşmeli çalışanların haklarını korur. Danışmanlık sektöründe insan faktörünün öneminin ve belirleyici olduğunun farkında olarak, özellikle sahada zor koşullarda çalışan personelin görevlerini etkin, verimli ve yeterli bir şekilde yerine getirebilmeleri için motivasyonlarını yüksek tutacak önlemler alır. 

01 

Kalitede Rekabet 

Bilginin kapsamı, detayı ve maliyeti ihtiyaçlarla doğru orantılıdır. Herhangi bir projede doğru ve güvenilir sonuçlar alabilmek için yeterli kaynak kullanımı TANDANS ekibi tarafından göz önünde bulundurulur. Bu nedenle maliyette değil kalitede rekabet ilkesini korur. 

 

02 

Doğru, Güvenilir ve Tutarlı Bilgi 

TANDANS ekibi tarafından üretilen bilgiler, doğruluk ve güvenilirlik açısından titizlikle değerlendirilmektedir. Kaynak veriler, ara sonuçlar, nicel ve nitel çıktılar konunun uzmanları tarafından düzenli olarak incelenmekte ve onaylanmaktadır. Özellikle nicel verilerde örnekleme hataları ve örnekleme dışı hatalar üzerinde özenle durulmaktadır. Nitel veriler için süreç, en ayrıntılı bilgilerin ilgili tüm taraflardan tarafsız ve doğru olacak şekilde yapılandırılmasını sağlamak amacıyla düzenlenir. Gerek nicel gerekse nitel verilerde süreç iyileştirmeleri düzenli olarak analiz edilerek uygulanmaktadır. 

 

03 

Bilgilerin Hızlı Sunumu 

TANDANS ekibi, herhangi bir olgu veya olayın üç bileşeni olduğu varsayımıyla hareket eder: zaman, mekân ve aktör. Dolayısıyla, bilginin toplandığı andaki durumu ile zaman arasındaki ilişkinin farkındadır. Bununla birlikte, zamanlama, mevcut kaynaklar ve bu kaynakların etkin kullanımı ile doğru orantılıdır. Bu bilinçle, proje çerçevesinde kullanılabilecek mevcut kaynakları optimum şekilde değerlendirerek doğru ve güvenilir bilgiyi en hızlı şekilde sunmayı hedefler. 

 

04 

Veri Kalitesi Çerçevesi 

TANDANS ekibi, süreç ve ürün kalitesini sürekli iyileştirmek amacıyla kendi iç denetimi ile, gerçekleştirdiği uygulama projesinde güçlü ve zayıf yönlerini belirler. Bu nedenle, kalite politikasını kamuya açık olarak tanımlar, organizasyon yapısında ve kullanılan araçlarda kalite yönetimini ön planda tutar. Bilgi üretim sürecinin kalitesini planlamak ve izlemek için prosedürler uygular, gerektiğinde dış uzman desteği alarak önemli çıktıların düzenli ve eksiksiz olarak gözden geçirilmesini sağlar. 

05 

Faydalanıcı Odaklı Çözüm 

TANDANS, uygulanan projenin faydalanıcılarının daha geniş bir kümeyi kapsadığının farkında olarak, uygulama sürecinde müşteri-satıcı ilişkisine odaklanmak yerine faydalanıcı-hizmet sağlayıcı ilişkisine odaklanır. Proje faaliyetlerinde dogmatik bir bakış açısı yerine, verilerin nitelendirilmesi konusunda farklı yararlanıcıların farklı ihtiyaçlarına uygun teknikleri kullanabilecek bir yöntem benimser. Ayrıca, projelerde yararlanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak girdilerin hazırlanmasına odaklanırken, yararlanıcı ile yakın işbirliği içinde mevcut bilgilerin gerçek ihtiyaçlarına uygunluğunu izler ve ortaya çıkan ihtiyaçları ile öncelikleri dikkate alır. 

 

06 

Bilgelik 

Hakikat sonrası dönemin en büyük sorunlarından birisi bilgi kirliliğidir. Bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu bir çağda, güvenilir bilgiye erişim zorlaşmakta ve evren bir bilgi çöplüğüne dönmektedir. Bu süreçte, TANDANS doğru bilgiye ulaşmanın önüne "bilgelik" kavramını koyuyor. TANDANS için mevcut her bilgiye ulaşmak değil, güvenilir ve çözüm odaklı bilgiyi analiz etmek esastır. Bu doğrultuda, başta üniversiteler olmak üzere bilimsel kuruluşlarla iş birliğine önem vererek, alanındaki bilimsel yenilik ve gelişmeleri yakından takip etmeyi ilke edinmiştir. Uzmanlar ve çalışanlar da bu yönde teşvik edilmektedir. 

 

01 

Küresel Ağ 

TANDANS, uluslararası deneyim ve bilgi birikimini yaygınlaştırmak ve uluslararası uygulama deneyimlerini kültürel dinamiklere uyarlamak amacıyla, alanında uzman kurum ve kişilerle ilişki ve iletişim geliştirmektedir. TANDANS DSC, en iyi uzmanlarla iş birliği yapabilmek için alanında öne çıkan kuruluşlarla küresel düzeyde çaba sarf etmektedir. 

 

02 

Sürdürülebilir Proje Yönetimi 

TANDANS, rasyonel zaman planlaması yaparak araştırmayı uygulayan aktörlerin kişisel yeteneklerini ve konumlarını göz önünde bulundurur. Mekânsal özgünlüğü sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel örüntüleri de dikkate alarak sürdürülebilirliği sağlar. 

 

03 

Gönüllülük Esasına Dayalı Çalışma 

TANDANS ekibi, insani yardım konularındaki kaynak kısıtlamalarının farkındadır. Bu nedenle gönüllü destek sağlamayı ve alanındaki farkındalığı artırmayı taahhüt eder. Gönüllü çalışmaların yürütüldüğü bazı kurum ve kuruluşlar arasında UNICEF, Gelecek Araştırmaları Enstitüsü, Teyit.org vb. bulunmaktadır. 

01 

Bilimsel Araştırma Süreci Modelleri 

TANDANS ekibi, araştırma süreçlerinde modern yöntemler kullanmaya özen gösterir. Uluslararası platformda geliştirilen araştırma iş süreç modellerini kullanmaktadır. Bu anlamda karma araştırma iş süreçleri bu modele göre geliştirilmiş ve "TANDANS Araştırma Süreç Modelleri- TRPM" tasarlanmıştır. Bilgi üretimi için kullanılan genel metodolojik çerçeve, uluslararası standartlar, kılavuzlar ve iyi uygulamalar takip edilmektedir. Standart kavramların, tanımların ve sınıflandırmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli prosedürler uygulanmaktadır. Ulusal ve uluslararası sınıflandırma sistemlerinde kullanılan kodlar (cevap seçenekleri) arasında detaylı bir mutabakat vardır. Projelerde, proje ile ilgili akademik disiplinlerden mezun meslek profesyonelleri ile çalışmayı hedefler ve çalışanlarına sürekli mesleki eğitim politikası uygular. 

 

02 

Entegre Araştırma Modellerinin Kullanımı 

TANDANS Veri Bilimi Danışmanlığı, bilginin en kapsamlı ve destekleyici şekilde alınması, değerlendirilmesi ve sunulması için karma (tamamlayıcı) araştırma modellerini benimser ve yararlanıcıyı bu sürece yönlendirme gayreti gösterir. Karma araştırma modelleri hem nicel hem de nitel teknikleri kapsamakta ve bunları ikincil verilerle desteklemektedir. Böylece bilginin bütünleşik ve uyumlu bir şekilde sunulması garanti altına alınır. 

 

03 

Ulusal İş Birliği 

TANDANS ekibi, bilginin toplanması, işlenmesi, depolanması, analiz edilmesi ve dağıtılması konularındaki deneyim ve birikimlerini yaygınlaştırmak amacıyla farklı alanlarda çalışan kuruluşlarla iş birliği içinde projeler geliştirmekte ve birlikte çalışmaktadır. 

 

04 

Konu Uzmanı ile Çalışma 

TANDANS Veri Bilimi Danışmanlığı (DSC), proje uygulamalarında kaliteli sonuçlar elde etmek için en etkili proje bileşenlerinden biri olan konu uzmanları ve diğer personelin kişisel bilgi ve becerilerini en önemli unsurlar olarak görmektedir. Bizim için başarılı projelerin temel kriteri, bu projelerde görev alan uzmanların ve diğer personelin alanlarında en iyisi olmaları ve kendilerini geliştirebilmeleridir. Böyle bir insan kaynağı ile çalışabilmek için gerekirse fedakârlık yapılır. 

01 

Entegre Araştırma İletişim Stratejisi 

TANDANS, iletişimi çok boyutlu bir şekilde düşünür: yararlanıcı, yanıt verenler, kullanıcılar ve kamu yetkilileri. Tüm taraflarla etkili iletişim, kaliteyi artırmanın yanı sıra araştırma uygulamalarını da kolaylaştıracaktır. Bir araştırmada faydalanıcı ile sürekli ilişki sadece araştırma sorunlarının açıkça ortaya konmasında değil, aynı zamanda sorulacak kavram ve soruların netleştirilmesinde ve doğru analizin seçilmesinde de önemlidir. Cevaplayıcılarla iletişim, cevapsızlık ve sistematik hata oranlarının azaltılmasında da büyük önem taşır. Araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kamu makamlarıyla iletişim, güvenlik ve araştırma etiğinin ön planda tutulması için en önemli kriterlerden biridir. Bu nedenle etkin iletişim, TANDANS uzmanları tarafından en çok önem verilen konuların başında gelmekte ve TANDANS "Entegre Araştırma İletişim Stratejisi" geliştirmektedir. TANDANS DSC, en iyi uzmanlarla çalışabilmek için alanında öne çıkan kuruluşlarla küresel çapta iş birliği yapmaya çaba göstermektedir. 

 

02 

Sürdürülebilir Proje Yönetimi 

TANDANS, rasyonel zaman planlaması yaparak araştırmayı uygulayan aktörlerin kişisel yeteneklerini ve konumlarını göz önünde bulundurur. Mekânsal özgünlüğü sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel örüntüleri de dikkate alarak sürdürülebilirliği sağlar. 

 

03 

Verimli Kaynak Kullanımı 

TANDANS, tüm projelerinde etkin kaynak kullanımı temelinde hareket eder. Kaynakların verimli kullanımı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin veri toplama, işleme, depolama, analiz ve raporlama konularında yeterli, etkin ve etkili standart çözümlerle kaynakların etkin kullanımını sağlamanın yanı sıra maliyet etkin proje yönetimini mümkün kılmakta ve kalitede rekabeti öne çıkarmaktadır. 

 

04 

Saha Güvenliği 

"Önce güvenlik" TANDANS için sadece bir slogan değildir. Saha güvenliği, özellikle saha araştırmalarında, saha çalışmalarının fiilen başlaması için bir ön koşuldur. En başarılı proje, personelin kendi sağlık ve güvenliğini maksimum düzeyde koruduğu projedir. Bu anlamda saha güvenliğinin tesis edilmesi için projenin başlangıç aşamasında yararlanıcı ve kamu ile iş birliği yapılmaktadır. 

01 

Araştırma ve Geliştirme 

TANDANS ekibi, bilgi toplumunda başarının dönemsel, kendini geliştirmeyen ve alanındaki yeniliklere adapte olmakta zorlanan yapıların başarısının geçici olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle sadece teknolojik yeniliklerin danışmanlık ve araştırma sektöründeki uygulamalarına değil, aynı zamanda projelerin kavramsal ve teorik çerçevelerinin geliştirilmesi için epistemolojik ve metodolojik gelişime de önem vermektedir. TANDANS DSC, en iyi uzmanlarla çalışabilmek için alanında öne çıkan kuruluşlarla küresel çapta iş birliği yapmaya çaba göstermektedir. 

02 

Teknoloji Kullanımı 

TANDANS ekibi, teknolojinin kullanımını ve geliştirilmesini ilkeleri arasında önemli bir yerde tutar. Veri toplama, işleme, depolama, analiz ve dağıtım faaliyetleri sırasında teknoloji kullanımına öncelik verir. 

Skip to content